2018.09.20 : plan_tokuten_tokuten_sotsunyugaku_basic